Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

NAGY NYÁRI FÉNYVÉDŐTESZT és nyereményjáték szabályzat

NAGY NYÁRI FÉNYVÉDŐTESZT és nyereményjáték szabályzat

 

A "Szent István” 2000 Bt. (székhely: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5., cégjegyzékszám: 13-06-045407) által a patikam.hu hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/patikam.hu) meghirdetett NAGY NYÁRI FÉNYVÉDŐTESZT nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

 

1.            A Nyereményjáték szervezője

A Nyereményjáték szervezője a "Szent István” 2000 Bt. (Székhely: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5., Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5., Cégjegyzékszám: 13-06-045407, Adószám: 21543803-2-13; a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.            A Nyereményjátékban részt vevő személyek, a résztvevők kizárása

A Nyereményjátékban azok a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, továbbá Facebook felhasználói fiókkal rendelkeznek, és eleget tesznek a jelen Szabályzatban foglalt, a Nyereményjáték menetével kapcsolatos további részvételi feltételeknek.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

 • a Nyereményjáték Szervezője,
 • a Nyereményjáték Szervezőjével munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
 • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
 • azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

 

3.            A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2023. június 26. 00:00-tól 2023.augusztus 7. 23:59-ig tart.

 

4.            A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték egy nyereményjáték-sorozat, mely a Szervező hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre 2023. június 26-ával kezdődően, hetente egy alkalommal, 6 héten keresztül. 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékról szóló posztot a nyereményjáték-felhívásban megfogalmazott kérdésre válaszolva kommentelje. A nyeremény a posztot érvényesen kommentelő Résztvevők között kerül kisorsolásra.

Egy Résztvevő több sorsoláson is indulhat (akár az összesen is), és többször is nyerhet. 

A nyereményjáték résztvevői a nyereményjátékban való részvétellel vállalják, hogy a nyereményként számukra eljuttatott terméket kipróbálják, és a használat során szerzett tapasztalataikról a patikam.hu értékelőlapját - a nyeremény kézhezvételétől számított egy héten belül - online kitöltik.

 

5.            A nyeremény sorsolása, a nyertes értesítése

A nyeremény sorsolására a Nyereményjáték időtartamának lejártát követően kerül sor.

A nyeremények sorsolásának napjai: 2023. július 4. 2023. július 11., 2023. július 18., 2023. július 25., 2023. augusztus 1., 2023. augusztus 8., időpontja minden esetben 10:00 óra.

A sorsolások időpontjában minden alkalommal 5 nyertes kerül kisorsolásra. Tartaléknyertest nem sorsolunk.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolás nem nyilvános. A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes algoritmus segítségével végzi.

A nyertes Résztvevő nevét a Szervező Facebook oldalán posztban teszi közzé, egyúttal a Szervező a nyertes Résztvevőt privát üzenetben is értesíti. A Szervező az értesítéssel egyidejűleg privát üzenetben kéri el a nyertes Résztvevő azonosításához és a nyeremény átvételéhez feltétlenül szükséges adatokat a jelen Szabályzat Nyeremény átvétele körében írtaknak megfelelően.

Abban az esetben, ha egy nyertes Résztvevő a Szervező által küldött privát üzenetre annak elküldését követő 5 napon belül nem válaszol, ezen Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha egy Résztvevő az általa megadott adatok pontatlansága, vagy Facebook felhasználói fiókjához való hozzáférés vagy üzenetküldési probléma miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.

 

6.            Nyeremény, a nyeremény átvétele vagy kézbesítése

A Résztvevők között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra nem ruházhatók át.

A Szervező fenntartja a jogát a nyeremény megváltoztatására. A nyeremény megváltoztatása esetén az eredeti nyereményhez hasonló típusú, legalább az eredetivel azonos értékű nyeremény kerül kisorsolásra vagy átadásra.

A Szervező viseli a nyereménnyel kapcsolatos esetleges adófizetési kötelezettséget.

A nyereményt a Szervező futárszolgálat általi házhoz szállítással kézbesíti a nyertes Résztvevők számára. A kézbesítéssel kapcsolatos szállítási költséget a Szervező viseli.

A nyereményhez kapcsolódó, a jelen Szabályzatban foglaltakon túl minden további esetleges költséget a nyertes Résztvevő köteles viselni.

A Szervező az előző pontban írtak szerinti kapcsolatfelvétel során privát üzenetben kéri a nyertes Résztvevőtől nevének, e-mail címének, telefonszámának és magyarországi címének megadását, valamint tájékoztatja a nyertes Résztvevőt a nyeremény átadásának részleteiről.

A Szervező a nyertes Résztvevők által privát üzenetben megadott címekre futárszolgálat útján kézbesíti a nyereményt. A Szervező kizárólag magyarországi címre vállalja a nyeremény kézbesítését!

Abban az esetben, ha a nyeremény kézbesítése egy nyertes Résztvevő által megadott címre sikertelen, a nyertes Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát.

A nyeremény sikeres kézbesítését követően a Szervező a Résztvevő által megadott e-mail címre egy Nagy Fényvédő Teszt 2023 c. értékelő kérdőívet juttat el. A nyertes Résztvevő vállalja, hogy e kérdőívet a nyeremény kézhezvételét követő egy héten belül, kitöltve, online visszaküldi. Az értékelőlap kitöltése az email cím megadásával történik. Az értékelésben kizárólag a termék használata során szerzett tapasztalatokra kérdezünk rá. A vélemények összesítése során csupán a nyertes Résztvevő keresztnevét és életkorát rögzítjük. A kérdőívekben szereplő értékeléseket a Szervező jogosult későbbi marketingkampámyaihoz felhasználni. E marketingkampányonk során a nyertesekről a keresztnév és életkor megjelölésén kívül semmilyen egyéb személyes adatot nem teszünk közzé. Egyéb személyes adatot csak a kapcsolattartás és a nyeremény eljuttatása érdekében kezelünk és őrzünk meg. 

 

7.            Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató

 

A Szervező az Európai Unió személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Rendelet (2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) alapján tájékoztatja a Résztvevőket a Nyereményjátékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok felhasználásáról és a Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

7.1. Adatkezelő, adatfeldolgozó, az adatok továbbítása

Az adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szervező”):

Név (cégnév):

 "Szent István” 2000 Bt.

Székhely:

 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5.

Cégjegyzékszám:

 13-06-045407

Adószám:

 21543803-2-13

E-mail cím, telefonszám:

 info@patikam.hu, +36204204359

Honlap:

 https://www.patikam.hu

7.2. Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, e körben a Résztvevőkkel történő kapcsolattartás, a nyertes Résztvevő azonosítása, a nyeremény nyertes Résztvevő részére történő átadása és az esetleges adófizetési kötelezettség teljesítése, továbbá a nyereményjétékhoz kapcsolódó Nagy Fényvédő Teszt 2023-ban a felhasználói értékelés validálása az életkor és a Nyertes keresztnevének megjelölésével. 

7.3. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezeléssel érintettek hozzájárulása.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt adataikat, kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célból és ideig a Szervező megismerje és kezelje.

A nyereményhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakaszában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése.

7.4. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok körébe tartoznak valamennyi Résztvevő vonatkozásában:

 • Facebook felhasználói fiókban megadott név.

A kezelt adatok körébe tartoznak a nyertes Résztvevők vonatkozásában:

 • vezetéknév és keresztnév,
 • lakcím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • életkor.

 

7.5. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezéséig, azaz a nyeremények nyertes Résztvevők részére történő átadásáig vagy a Résztvevők adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig tart.

A Résztvevők jogosultak az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem kezeli tovább a Résztvevő személyes adatait, ebben az esetben azonban a Résztvevő a továbbiakban nem vesz részt a Nyereményjátékban.

Abban az esetben, ha a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles a nyertes Résztvevő személyes adatát megőrizni, az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezését követő 8 év.

Az adatkezelés időtartamának lejártakor a Szervező az általa kezelt személyes adatokat törli.

7.6. Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

A Résztvevők személyes adatait kizárólag a Szervező nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. A Szervező a sorsolás lefolytatása érdekében a Be Social Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-997245, telefonszám: +36 70 411 2343 , email cím: info@besocial.hu) mint adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezelési tevékenysége során. A Be Social Kft. mint a Social Winner alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője, adatfeldolgozói tevékenységet végez, azaz a Szervező megbízásából, az Adatkezelő nevében és érdekében kezeli a Játékosok személyes adatait.

7.7. Tájékoztatás az adatkezeléssel érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségekről

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén pedig jogosult hozzáférni a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, valamint az alábbi információhoz: az adatkezelés célja, időtartama; a kezelt személyes adatok kategóriái; az adatkezelés címzettjei; az érintett jogai.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó hiányos vagy pontatlan személyes adatokat kiegészítse, illetve kijavítsa.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat közismert és olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az közérdekű feladat végrehajtásán alapul, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok üzletszerzési célból nem kezelhetők a továbbiakban.

A fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet a Résztvevők írásban, postai vagy elektronikus úton az Adatkezelő jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségei valamelyikére küldhetik el.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán meghozott intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; weboldal: http://www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében.

 

8.            Záró rendelkezések

A Szervező felelősségének kizárása

A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevőket érő alábbi okokból bekövetkező károk, költségek, veszteségek tekintetében:

 • a Résztvevők által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok,
 • a Résztvevő Facebook felhasználói fiókjának bármely okból történő elérhetetlensége,
 • a Nyereményjáték lebonyolítását megzavaró vagy lehetetlenné tevő technikai probléma,
 • a nyertes Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége,
 • a nyeremény Szervezőnek fel nem róható okból történő sikertelen kézbesítése vagy a nyeremény átvételének Résztvevő általi elmulasztása.

A Szervező kizárja továbbá a Résztvevők által a Nyereményjátékkal összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb jogsértésekért való felelősségét.

A Szabályzat módosítása, a Nyereményjáték megszüntetése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, illetve a Nyereményjátékot annak teljes időtartama alatt indokolt esetben egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse a Résztvevők megfelelő módon történő tájékoztatása mellett.

Irányadó szabályok

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint történik.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, továbbá a Facebook Felhasználási feltételei, valamint a csoportokra, eseményekre és oldalakra vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem áll a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alatt, az abban foglalt rendelkezéseket a Nyereményjátékra nem kell alkalmazni.

A jelen Szabályzat a Nyereményjáték teljes időtartama alatt elérhető az patikam.hu weboldalán: https://www.patikam.hu/nagy-nyari-fenyvedoteszt-szabalyzat.

 

Kelt: Veresegyház, 2023. június 25. 

"Szent István” 2000 Bt.